Archive for the ‘Sudske presude’ Category

Veseljko Koprivica kažnjen sa 35 000 eura, zbog tekstova iz 1994. godine! (26. mart 2010)

март 26, 2010

Prilog iz Crne Gore…. Veseljko Koprivica urednik Monitor-a

U ovoj sudskoj farsi, koja je počela kao politički proces, učestvovale su sljedeće sudije Osnovnog i Višeg suda u Podgorici: Čedomir Dobrović, Ranko Vukić, Rade Kovačević, Dejan Dragović, Dragana Djuranović, Dragica Milačić, Ana Bečanović, Danilo Jegdić, Aleksandar Stojanović

Poštovani,

Pošto se u izvještajima koje crnogorski zvaničnici šalju medjunarodnim asocijacijama kao ni u aktuelnim raspravama o slobodi medija i sudskim procesima novinarima u Crnoj Gori moj slučaj rijetko ili uopšte ne pominje, prinudjen sam da domaću i stranu javnost ukratko obavijestim zašto sam i kako osudjen na astronomsku novčanu kaznu koju otplaćujem polovinom mjesečne plate.

Izvršnom presudom Osnovnog suda u Podgorici osudjen sam da Miloradu Boškoviću, bivšem novinaru Pobjede, i Milanu Stojoviću, bivšem glavnom uredniku Nikšićkih novina, po njihovoj zajedničkoj tužbi platim po 5000 eura sa kamatom od 23. 10. 2004. godine, i troškove parničnog postupka u iznosu od 4.020 eura, sa kamatom od 8. septembra 2008. godine.

Pomenuti iznos treba da platim Boškoviću i Stojoviću po osnovu naknade štete za pretpljene duševne bolove.

Kazna mi je izrečena zbog teksta “Šesnaestorica”, koji je objavljen u listu Liberal od 24. septembra 1994. godine, čiji sam tada bio glavni i odgovorni urednik. U tekstu se navodi da se u spisima Haškog tribunala nalaze imena 16-torice crnogorskih novinara zbog ratnohuškačkih tekstova, medju kojima su Milorad Bošković i Milan Stojović.

Stojović je, pored ostalog, poznat po tome što je na naslovnoj stranici Nikšićkih novina objavio “Crnom Gorom teče Zeta, uskoro će i Neretva”.

Bošković je zastupljen u “Pobjedinoj” antologiji ratnohuškačkih tekstova “Rat za mir”.

Zbog istog teksta osudjen sam izvršnom presudom po tužbi Božidara Čolovića, bivšeg glavnog urednika Televizije Crne Gore.

Viši sud u Podgorici osudio me je da Čoloviću «solidarno na ime naknade nematerijalne štete zbog pretrpljenih duševnih bolova zbog povrede časti i ugleda» platim 15.505 eura.

Televizija Crne Gore je, povodom svog jubileja prije pet godina, emitovala prilog «Svjedoci jednog vijeka» u kojem je njen nekadašnji glavni urednik Božidar Čolović prikazan kao ratni huškač.

Sporna informacija objavljena u listu “Liberal” nikada nije zvanično demantovana.

Osudjen sam zbog objavljivanja pomenutog teksta iako nisam njegov autor. Zakon o medijima iz 2002. ne predvidja odgovornost glavnog i odgovornog urednika po tužbi za klevetu.

Osudjen sam takodje da platim kaznu i za Liberalni savez Crne Gore kao osnivača lista “Liberal”, pošto je stranka u medjuvremenu ugašena.

U ovim sudskim postupcima, koji su trajali skoro 15 godina, nisu utvrdjene ključne činjenice za odlučivanje o tome da li sam kao glavni i odgovorni urednik znao da je informacija koju sam objavio eventualno netačna. Sudovi nisu razmatrali ni to da li je tada postojao ozbiljan, tj. javni interes, za objavljivanje te informacije – što su okolnosti koje isključuju odgovornost za štetu po čl. 198, st. 2 ZOO i po čl. 10 Evropske konvencije o ljudskim pravima.

Iznos dosudjenih novčanih kazni – oko 35.000 eura (oko mojih 100 mjesečnih plata) višestruko je veći od evropskih standarda. U ovoj sudskoj farsi, koja je počela kao politički proces, učestvovale su sljedeće sudije Osnovnog i Višeg suda u Podgorici: Čedomir Dobrović, Ranko Vukić, Rade Kovačević, Dejan Dragović, Dragana Đuranović, Dragica Milačić, Ana Bečanović, Danilo Jegdić, Aleksandar Stojanović

Veseljko Koprivica je sada urednik u crnogorskom nedjeljniku Monitor.

Podgorica, 26. marta 2010.

S poštovanjem,

Veseljko Koprivica

00382 69 012 343

Wrongli convicted

Dear,

Since the reports sent by Montenegrin authorities to international associations nor present dialogues on media freedom and court processes against journalists in Montenegro hardly ever, or rather never, mention my case, I am forced to inform both national and international public why I have been sentenced to pay enormous penalty that takes half of my pay check every month.

Executive court order of the Primal Court in Podgorica says that I have to pay Milorad Bošković, ex Pobjeda journalist, and Milan Stojović, ex Nikšićke Papers editor in chief, according to their joint lawsuit 5000 euro each with interest since 23.10.2004 together with their expenses – 4,020 euro with interest since 8.9.2008.

Amount of money mentioned above is a recompense for their mental pains.

I am being punished for the text “The Sixteen” which was published in the weekly Liberal on September 24th 1994. At the time I was editor in chief of this paper. Text was quoting that the documents of the Hague Tribunal contain names of sixteen Montenegrin journalists mentioned for their war incitement including Milorad Bošković and Milan Stojović.

Stojović, among other things, became famous for printing the cover of Nikšićke Papers that said “In Montenegro runs Zeta, and soon will Neretva”.

Bošković is represented in Pobjeda’s anthology of war inciting texts “War for Peace”.

For the same text I have been convicted by the executive verdict on the complaint of Božidar Čolović, former editor in chief of TV Montenegro.

Upper Court in Podgorica sentenced me to pay 15,505 Euros to Čolović „severally on non-pecuniary damages for mental pain suffered because of damaging honor and reputation“.

TV Montenegro, on the occasion of its Jubilee five years ago, broadcasted a show called „Witnesses of the Century“ in which its former editor, Božidar Čolović was shown as a warmonger.

Controversial information published in „Liberal“ has never officially denied.

I was convicted for publishing the text, although not being its author. Media Law from 2002 does not predict the responsibility of the editor in chief for libel.

I am also sentenced to pay a fine for the Liberal Alliance of Montenegro as the founder of the „Liberal“ since the party has been extinguished.

In these proceedings, which lasted almost 15 years, there were no key facts to decide whether I like the editor knew that the information that I published was possibly inaccurate. The courts have not considered whether there was serious, public interest to publish this information – which are the circumstances which exclude liability for damage according to art. 198, § 2 of the ZOO and the Art. 10 of the European Convention on Human Rights.

Adjudicated amount of fines – some 35,000 Euros (around 100 of my monthly salaries) is several times higher than European standards.

In this judicial farce, which began as a political process, involved the following judges of the Primal and Upper Court in Podgorica: Čedomir Dobrović, Ranko Vukić, Rade Kovačević, Dejan Dragović, Dragana Đuranović, Dragica Milačić, Ana Bečanović, Danilo Jegdić, Aleksandar Stojanović…

Veseljko Koprivica is now editor of the Montenegrin weekly Monitor.

Podgorica, March 26th 2010

Best regards,

Veseljko Koprivica
+382 69 012 343

E-mail: Veseljko Koprivica

http://www.montenegro.org.au/veseljkoeng.html

Advertisements